Penerbitan:

 • Azman Jusoh & Ahmad Nurulazam Md. Zain (2001). Persepsi pelajar ke atas persekitaran pembelajaran Fizik di sekolah kawasan Felda ( Prosiding ). Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Fizik Kebangsaan, PERFIK 2001. Anjuran Institut Fizik Malaysia dan Jabatan Fizik Universiti Malaya, 15-16 September, 2001.

 

 • Azman Jusoh & Ahmad Nurulazam Md. Zain (2001). Sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan Felda ( Prosiding ). Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Fizik Kebangsaan, PERFIK 2001. Anjuran Institut Fizik Malaysia dan Jabatan Fizik Universiti Malaya, 15-16 September, 2001.

 

 • Azman Jusoh, (2002). Persepsi pelajar terhadap persekitaran pembelajaran Fizik dan hubungannya dengan sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan Felda. Unpublished Master Thesis, Universiti Sains Malaysia.

 

 • Azman Jusoh, (2002). Kajian ke atas persekitaran pembelajaran Fizik di sekolah kawasan Felda. Jurnal Penyelidikan MPSAH, Jilid 6, Tahun 2002.

 

 • Azman Jusoh, Thangavello Marimuthu dan Rodziah Ismail (2003). Masalah dan pelaksanaan strategi inkuiri penemuan di kalangan guru pelatih semasa praktikum. Satu kajian kes. Jurnal Penyelidikan MPSAH. Jilid 7, Tahun 2003.

 

 • Azman Jusoh, (2003). Kajian ke atas sikap pelajar terhadap Fizik di sekolah kawasan Felda. Jurnal Penyelidikan MPSAH, Jilid 7, Tahun 2003. Kertas kerja ini dibentangkan di Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan 2003, Kuching, Serawak.

 

 • Azman Jusoh, Ahmad Nurulazam Md Zain & Zurida Ismail (2008). Penerapan pengalaman budaya dalam pengajaran Fizik: Contoh aplikasi dalam tajuk Jarak. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Science and Mathematics Education Regional Conference 2008 (SMEReC 2008). 1-3 Disember 2008 Kajang, Malaysia.

 

 • Azman Jusoh (2009). Pemilihan dan semakan item persekitaran pembelajaran Fizik melalui analisis faktor dan kebolehpercayaan. Jurnal Penyelidikan Khazanah,13, 19-34.

 

 • Ahmad Nurulazam Md. Zain, Rohandi & Azman Jusoh (2010). Instructional congruence and changing students’ attitudes and interest toward Science in “low performing” secondary schools. Procedia Social and Behaviour Sciences, 2, 1260-1265.

 

 • Ahmad Nurulazam Md. Zain, Rohandi & Azman Jusoh (2010). Instructional congruence to improve Malaysian students’ attitudes and interest toward science in low performing secondary school. European Journal of Social Sciences, 13(1), 89-100.

 

 • Ahmad Nurulazam Md. Zain, Mohd Ali Samsudin, Robertus Rohandi & Azman Jusoh (2010). Improving students’ attitudes toward science using instructional congruence. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 33 (1), 39-64.

 

 • Azman Jusoh, Ahmad Nurulazam Md. Zain & Zurida Ismail (2010). Kesan pengalaman budaya ke atas persekitaran pembelajaran Fizik. Jurnal Penyelidikan Khazanah,14 (akan diterbitkan).

 

 • Zakaria Mohd Arif & Azman Jusoh (2011). Ciri-ciri psikometrik Soal Selidik Kecerdasan Emosi: Aplikasi Model Rasch. Jurnal Penyelidikan Khazanah,14 (akan diterbitkan).